Proizvodi za telad i mlečne krave

Informacije o pojedinačnim proizvodima za telad i mlečne krave možete dobiti ovde.

Dodaci ishrani

BioPlus ® YC

…za zdravlje i proizvodne rezultate

BioPlus YC™ je probiotik u kome su aktivni sastojci u jednako sprejno osušenoj smeši sporoformnih bakterijskih sojeva Bacillus licheniformis DSM 5749 i Bacillus subtilis DSM 5750.
Ova dva mikroorganizma rastu prirodno na tlu i u soji.
Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis su bakterije koje se, nakon unošenja, raspoređuju u gastro-intestinalnom traktu gde proizvode enzime koji razlažu skrob – amilaze, enzime koji razlažu proteine – proteaze i enzime koji razlažu masti – lipaze. Ovi enzimi pomažu varenje komponenata hrane u manje molekularne supstance koje su lako iskoristive za životinje.
Ovi mikroorganizmi su kompetitivna flora sa E.coli i Clostridia sojevima, te uspešno vrše supresiju istih.

Mikroorganizmi koji proizvode enzime:

 • smanjuju broj gram-pozitivnih i gram-negativnih patogenih mikroba u digestivnom traktu
 • obezbeđuju bolji rast
 • poboljšavaju konverziju hrane
 • bolja svarljivost proteina, skroba i masti
 • manja smrtnost
 • homogena legla i jata
 • bolji prirast mladih kategorija
 • poboljšanje proizvodnih rezultata čak i u lošim uslovima gajenja
 • pogodan za peletiranje

2 soja = dupla sigurnost.

Zdravlje

 • promocija i stabilizacija pozitivnih i poželjnih bakterija ( mlečnokiselinske bakterije )
 • pomaže metabolizam boljim korišćenjem hranljivih sastojaka
 • stabilizacija crevne flore i prevencija dijaree preko supresije E.coli i Clostridia sojeva

Poređenje BioPlus®YC i BioPlus®2B

BioPlus®YC  znači bržu i intenzivniju prolifikaciju u crevima

Na početku tankog creva želudačna kiselina se neutrališe u prisustvu žučnih soli. Pod ovim okolnostima još više mikroorganizama sa ovim BioPlusY®C može da germinira.

Ogledi germinacije BioPlus®YC in vitro u poređenju sa BioPlus®2B pri izlaganju najvećim fiziološkim uslovima koncentracije žučnih soli:

1 sat od ikubacije odgovara germinaciji u dvanaestopalačnom crevu i 20 sati germinacije u debelom crevu.

Ranija germinacija omogućava veću količinu BioPlus®YC  u crevima.

→ Aktivnije ćelije Bacilusa na početku creva

        → Veća efikasnost

 • Široka podrška željenoj mikroflori
 • Poboljšana sposobnost sprečavanja patogena

                          → Stabilna i zdrava creva

BioPlus®YC znači poboljšanu aktivnust enzima.

Veća aktivnost enzima dovodi do bolje svarljivosti hranljivih materija.

Proizvodne osobine

 • široko polje aktivnosti dva komlementarna sporulentna Bacilus-a i kompetitivnost sa Clostridia i E.Coli – sprečavanje ‘sudden death sindrom’ kod krmača i vertikalnih infekcija na prasad
 • specijalno selektovani sojevi sintetišu enzime ( proteaze, lipaze, amilaze )
 • poboljšana konverzija hrane i povećan dnevni prirast kod:
  1. prasadi prosečna konverzija -4.5% a dnevni prirast 9%
  2. krmače mortalitet pre odbijanja -22% a masa na odbijanju +5%
  3. ćuraka prosečna konverzija -2% a dnevni prirast 3%
  4. brojlera prosečna konverzija -4,5% a dnevni prirast 2,3% a smanjenje smrtnosti -22%
  5. Telad prosečna konverzija hrane -2% a dnevni prirast +5%

Činjenice:

 • Stabilizacija crevne flore
 • Proizvodnja enzima
 • Preživljavanje u procesu peletiranja i ekspandiranja
 • Kompatibilan sa antibioticima i drugim dodacima hrani

Prednosti:

 • Poboljšano zdravstveno stanje
 • Dosledno bolji dnevni prirast i konverzija hrane
 • Smanjuje digestivna oboljenja
BioKey ® / EcoTrace ®

EcoTrace®

Helatni mikroelent, glicinat, hidrat omogućuje:

 • Bolju resorpciju i veću biodostupnost

 • Veća stabilnost helata prevenira formiranje nerastvorljivih kompleksa

 • Bez antagonizma

 • Olakšan metabolizam

 • Ušteda komponenata

Primena:

Glicinati-Helatu su registrovani u EU od 2006 u skladu sa Community Register of Feed Additives (Regulation (EC) No. 1831/2003) i omogućavaju interesantnu alternativu aminokiselinskim helatima. Stabilni helati se sastoje od najmanje aminokiseline, glicina, i metalnog jona. Ovo prevenira formiranje nerastvorljivih kompleksa u digestivnom traktu i povećava resorpciju i biodostupnost mikroelemenata. Dugogodišnje iskustvo koje Biochem ima u proizvodnji i primeni helata je prenešeno na razvoj  EcoTrace® formulacija. Samo na taj način je mogao da rezultira visok sadržaj mikroelemenata sa velikom efikasnošću.

Zbog inovativnog procesa proizvodnje EcoTrace® ima skoro perfektna svojstva (videti sliku):

 • Bez proizvodnje prašine
 • Granuliran
 • Nehigroskopan
 • Velika rastvorljivost
 • Homogena veličina čestica

Slika 1: Glicin-Helat:

Hemijski,  EcoTrace® je čiste molekulatne strukture koja se značajno odražava na kvalitet kojim se razlikuje od sličnih proizvoda.

Slika 2: Veličina čestica kod EcoTrace® glicinatnih helata

U odnosu na veličinu čestica EcoTrace® glicinatni helati se nalaze među česticama srednje veličine (videti sliku2 ). S jedne strane je na taj način onemogućeno formiranje prašine. a sa druge strane je ujednačena distribucija u hrani i garantovana.

Tabela 3: Sadržaj metala u EcoTrace® glicinatnim helatima

EcoTrace® je rezultat stručnog razvojnog rada.

Proizvod je kombinacija brojnih prednosti za upotrebu:

 • Visoka dostupnost za životinje
 • Jasno definisana i proverljiva struktura
 • Transparentnost u proizvodnji radi više poverenja
 • Dugogodišnje iskustvo Biochema sa helatima
 • Idealne fizičke osobine
BioTox ®

BioTox®  adsorbent mikotoksina

Poslednjih godina, kontaminacija biljnih kultura mikoroksinima je postala ozbiljno pitanje koje se tiče industrije stočne hrane. Ukoliko je istina da je prevencija bolja od lečenja podjednako je tačno da nepovoljne vremenske prilike ne omogućavaju da prevencija uvek bude efikasna. Mnogo toksina različite strukture i hemijskog sastava mogu često da budu nađeni u kontaminiranim sirovinama. U svrhu postizanja kompletne dekontaminacije, mešavina adsorbentnih agenasa je jasno indikovana. BioTox® je jedna takva mešavina. Svaki agens uspešno suzbija efekte specifičnog mikotoksina. Proizvod “hvata” toksične supstance svojom adsorbentnom matricom, koja stvara jake elektrostatične veze koje preveniraju razdvajanje ovakvog kompleksa. Sem posedovanja visokog afiniteta prema mikotoksinima, komponente koje čine BioTox® ne prouzrokuju de-apsorpciju, čak ni u uslovima visoke kiselosti (pH 2, na primer).
Ovo je osnovna osobina proizvoda, pošto je kiselost neizbežna u digestivnom traktu. Laboratorijski testovi, eksperimenti uživo i upotreba u različitim situacijama su pokazali efikasnost BioTox®-a u prevenciji i smanjenju problema izazvanih mikotoksinima.

Zbog toga se preporučuje da se BioTox® koristi u prisustvu:

 • Vidljivo plesnive hrane ili sirovine, naročito u periodima kad je kontaminacija u punom zamahu
 • Mikotoksin-kontaminirane hrane ili sirovina, u cilju redukcije negativnih efekata na zdravlje životinja
 • Problema unosa hrane.

Kao indikacije nam mogu poslužiti smanjen unos hrane, povraćanje, prestanak rasta, redukcija u proizvodnji mleka i jaja, opadanje fertiliteta, krvarenje i slabljenje imunog sistema.

Korišćenje BioTox® se preporučuje:

 • Kod mogućih nepovoljnih uslova u okruženju (sadržaj vode, temperatura, nivoi kiseonika i ugljendioksida, buđ, toksične materije,mikrobiološka interakcija, insekti, slabokvalitento hranivo) koji nepovoljno utiču na proces skladištenja, a pogoduju razvoju mikotoksina.
 • Kada zastupljenost mikotoksina utiče na gubitke u smislu nižeg prinosa žitarica i smanjenja kvaliteta hrane, smanjenja nutritivnih vrednosti, na uslove gajenja i manji reproduktivni status životinja.
 • BioTox® absorbent, po svom sastavu, nema nikakvih štetnih dejstava na životinje ili ljude. Stoga, nikakve posebne mere opreza nisu potrebne pri upotrebi ovog proizvoda.
 • BioTox® ne predstavlja nikakvu opasnost po zdravlje životinja čak i prilikom upotrebe sa jako kontaminiranim proizvodima;
 • Zbog svoje efikasnosti; nezavisni istraživački centri su dokazali efikasnost
 • BioTox® u suzbijanju sledećih mikotoksina: Fumonisin B1, Zearalenone, Vomitoxin, Aflotoxins, Ochratoxin i drugih.
Bredol 683 ®

Bredol je emulgator koji se koristi u industriji stočne hrane radi:

1. Lakšeg mešanja vode i ulja. Ovo omogućava bolje, bezbednije, ravnomernije i dugotrajnije vlaženje hrane.

2. Lakšeg mešanja svih poznatih tečnosti koje se koriste u industriji stočne hrane (aminokiseline, tečni zakišeljivači, ulja, voda, melasa i slično)

3. Lakšeg i bržeg peletiranja i uštede električne energije tokom procesa peletiranja. Radni vek matrice produžava za oko 10%.

4. Radi manjeg penušanja mlečnih zamenica tokom procesa pripreme za napajanje.

Bredol 683® se dozira od 0,4-0,5 kg/T gotove hrane.

Hepatron ® 75%

PRAKTIČNA PRIMENA BETAINA-HCL

 • Poboljšana konverzija hrane i performanse rasta
 • Zamena za holin hlorid
 • Smanjeni troškovi ishrane

Šta je Hepatron 75%?

Funkcionalna komponenta Hepatrona 75% je Betain-HCL.

Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina; bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3).

Funkcija: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se oslobađaju i na taj način Hepatron 75% postaje donor metil grupe. Donacija metil grupama ja važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku deobu i reakcije detoksifikacije. Takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

Preporučeno doziranje za uštedu Holin Hlorida

 • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida.
 • Upotrebom Hepatrona 75% dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
 • Individualne doze Hepatrona 75% mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

Posebne prednosti Hepatron 75%

 • Efikasno smanjenje troškova izostavljanjem Holin Hlorida
 • Poboljšano prihvatanje zbog odsustva Holin Hlorida
 • Unapređenje kvaliteta proizvoda očuvanjem dragocenih aditiva (npr. vitamina)

Preporuke za doziranje:

Živina za tov:               310g/t gotove smeše

Koke nosilje:                 80g/t gotove smeše

Telad:                          180g/t gotove smeše

Suprasne krmače:        120g/t gotove smeše

Krmače u laktaciji:       300g/t gotove smeše

Prasad:                       300g/t gotove smeše

Svinje za tov:         90-120g/t gotove smeše

Stabilnost

24 meseca od datuma proizvodnje, kada je skladišteno u neotvorenom originalnom pakovanju na hladnom i suvom.

Hepatron ® 95%

Šta je Hepatron 95%?

Hepatron 95% je napravljen od čistog Betaina. Betain ili trimetilglicin je metilovan derivat glicina, bipolarni molekul sa tri metil grupe (CH3). Vrši funkciju kao donor metil grupe, ali pored toga nudi veoma efikasne fiziološke pogodnosti svojim osmoregulativnim efektima.

Funkcija 1: Donor metil grupe

Metil grupe Betaina se mogu ukloniti i na taj način Hepatron 95% može biti donor metil grupe. Donacija metil grupama je važna za pravilnu funkciju jetre, ćelijsku deobu i reakcije detoksikacije. takođe ima ulogu u proizvodnji karnitina i zaštiti bubrega.

 • Kao donor metil grupe, Betain je efikasniji od Holin Hlorida
 • Upotrebom Hepatron 95%, dodavanje Holin Hlorida postaje nepotrebno ukoliko sastojci hrane sadrže dovoljno endogenog Holina za zadovoljenje potreba životinja.
 • Individualne doze Hepatron 95% mogu da se kalkulišu u zavisnosti od upotrebljene recepture.

Funkcija 2: Osmoregulacija

Betain se akumulira u ćelijama, stabilizuje balans vode i štiti crevne ćelije od dehidratacije!

Podrška stabilnosti i funkciji creva

 • Zdrava crevna sluzokoža
 • Optimalni unos hranljivih materija
 • Podržava efekte kokcidiostatika
 • Suvlja prostirka

Pozitivan uticaj na trup

 • Povećanje grudnog mesa i manji sadržaj trbušnih masti
 • Smanjeni klanični gubici

Manji zahtevi za energijom za održavanje metabolizma ćelija

 • Više energije se može koristiti za dodatnu proizvodnju

Preporuka za doziranje:

Funkcija metilacije:

100 – 250 g Hepatron 95% / t gotove smeše

Osmotska funkcija:

>1 000 g Hepatron 95% / t gotove smeše

Probio-Sacc ®

Probiotski dodatak za mlečna i tovna goveda

Funkcija:

 • Povećanje proizvodnje mleka do 2L/kravi na dan
 • Povećanje procenta proteina u mleku
 • 10,6% povećanje prirasta u tovu junadi
 • Kvalitetnije meso
 • Manje ketoza

Način delovanja:

 1. Proizvodi jabučnu kiselinu koja stimuliše aktivnost mikroorganizama
 2. Koristi kiseonik iz buraga da pravi efikasniju anaerobnu sredinu
 3. Na taj način raste broj mikroorganizama buraga koji utiču na varenje masti i proteina
 4. Povećanjem mikroorganizama u buragu se povećava varenje celuloznih vlakana
 5. Veće iskorisćavanje amonijaka i veća sinteza proteina

Ekonomska korist od Probio-Sacc-a:

 • Dnevno ulaganje po grlu je 0,06€
 • Dobit od ulaganja je 2L mleka dnevno X 0,3€ = 0,6€
 • Povratak investicije je 1:10

Sastav:

 • Registrovani, specijalni soj Saccharomices Cerevisiae BCCM/MUCL 39885
 • Odobreno u EU za mlečne krave, tovnu junad, ovce i koze

Doziranje:

  • Mlečne krave:

3 – 4 g po grlu dnevno

  • Tovna junad:

2 – 3 g po grlu dnevno

 

Dijetetski dodaci

BioVit E/Se Liquid ®

Sinergizam za zaštitu od oksidativnog stresa

 • Prevencija neravnoteže i nedostataka

 • Zaštita oštećenja ćelijske membrane od peroksida

 • Smanjenje oksidativnog stresa

Način delovanja:

Vitamin E i selen deluju sinergički na sprečavanju oštećenja ćelijskih membrana od peroksida:

 • Vitamin E, kao antioksidativna supstanca, sprečava stvaranje peroksida
 • Selen je neophodan za aktivnost enzima glutation peroksidaze (GSH-Px) koji redukuje otrovne perokside u bezopasne supstance

 Primena:

Primena BioVit E/Selen liquid® se preporučuje:

 • u slučaju niskog prirodnog sadržaja u osnovnom obroku,
 • u slučaju povećanih potreba (visoka produktivnost, stres)
 • za mlade životinje kao podrška razvoju imunog sistema,
 • kod prašenja (zbog koristi majci i podmlatku),
 • u slučaju očiglednih znakova nedostataka.

Aditivi:

Vitamin E ( α-Tokoferolacetat )

Selen ( Natrijum selenit)

Doziranje:

0.5 – 1.0 litar na 1000 litara vode za piće

Osnovni sadržaj selena u obroku mora biti uzet u obzir. Maksimalan sadržaj selena od 0.5 ppm u kompletnom obroku ne sme biti premašen.

Calf Protector ®

CALF PROTECTOR®

Pasta za oralnu primenu kod novorođene teladi

Način dejstva:

Utiče direktno na vitalnost teladi jer trigliceridi srednjeg lanca koji su visoko usvojivi daju podršku u energiji potrebnu teletu u prvim satima života.

Koncentrat kolostrumasadrži imunoglobuline koji poboljšavaju pasivni imunitet teleta. Time se telad štite tokom prvih sati i dana života i aktivira se pasivna imunizacija, lokalno u crevima ali i sistemski u celom organizmu.

Četiri probiotska niza kojima se uspostavlja ravnoteža korisne crevne flore. Pasta sadrži 4 različita sinergetska probiotika. 2 tipa mlečno kiselinskih bakterija koje nastanjuju creva pozitivnom mikroflorom, kao i Bacillus Subtilis i Bacillus licheniformis koji osključuju štetne bakterije i patogene i podržavaju svarljivost hranljivih sastojaka.

Vitamini i visoko bioraspoloživi mikroelementi u velikim koncentracijama dodati su kao završni elementi preparata Calf Protector® kojima se podržavaju sve fiziološke funkcije. Naročito Vitamin E podržava stvaranje antitela, čime je opet zagarantovana veća otpornost na infekcije.

Efekat dejstva:

 • Pomoć pasivnom imunitetu
 • Manje poremećaja varenja
 • Smanjen morbiditet
 • Smanjen mortalitet
 • Zdrava i vitalna telad
 • Bolji početak rasta

Doziranje:

30 ml po teletu što je pre moguće nakon teljenja. Slabo vitalnoj teladi treba dodati još 30 ml 6 sati nakon teljenja.

Pakovanje:

Tube od 60 ml.

Calci Tonic ®

Smanjenje rizika od nastanka mlečne groznice putem korišćenja visoko usvojivog kalcijuma i magnezijuma.

•Visoko dostupan izvor energije smanjuje rizik od nastanka ketoze
•Organski vezani mikroelementi podržavaju metabolizam na početku laktacije
•Veoma dobro prihvatanje putem mlakog napoja

(Calci Tonic može da se koristi rastvoren u kofi sa 10 litara mlake vode)

Pakovanje: 500ml i 1L

 

Primena Goveda Ovce Koze
Neposredno pre porođaja 500ml 100ml 100ml
Neposredno posle porođaja 500ml
12-24 sata nakon porođaja 500ml
Cal Gel

Dodatak za mlečne krave u gelu pomaže regulisanju hipokalcemije

 • Obezbeđuje visok nivo kalcijuma u krvi
 • Omogućava uspešan star laktacije
 • Ciljana primena

Način delovanja:

Mlečna groznica je čest poremećaj metabolizma kod mlečnih krava. Obično pogađa krave nakon drugog teljenja i krave sa izrazito visokom produktivnošću.

Cal Gel sadrži kalcijum, magnezijum i vitamine koji služe kao podrška mlečnim kravama u kritičnim periodima i kako bi se izbegli nedostaci. Sa visokim nivoom kalcijuma u krvi rizik od mlečne groznice je smanjen. Magnezijum obezbeđuje visok prinos kalcijuma tokom njegovog deponovanja u kostima a vitamini pomažu metabolizam u početku laktacije i podržavaju uspešan početak laktacije.

Cal Gel treba primeniti neposredno pre teljenja kako bi se obezbedio visok nivo kalcijuma u krvi tokom kritičnih prvih 12-48 sati nakon teljenja.

Doziranje:

Cal Gel se upotrebljava oralno , pritiskom sadržaja iz bočice na koren jezika. Prva doza od 400ml se daje u prvih 6-12 sati pre očekivanog teljenja. Drugu dozu treba primeniti u istom periodu nakon teljenja.

Energy Top ®

Dodatak hrani za mlečne krave radi prevencije ketoze

Opis proizvoda:

Da bi se održao optimalan učinak, naročito kod visokomlečnih krava, prevencijom ketoze.

Ovaj proizvod može se koristiti kao izvor energije kod svinja i tovnih goveda, takođe.

Energy-Ket može se koristiti u tehnološke svrhe kao što je vezivanje prašine u procesu peletiranja stočne hrane i sprečavanje smrzavanja vode u pojilicama.

Doziranje:

Period zalučenja, period laktacije i za visokomlečne krave

 • Period zalučenja:
  200 – 250 g po kravi dnevno
 • Period laktacije:
  200 – 300 g po kravi dnevno
 • Visokomlečne krave:
  200 – 250 g po kravi dnevno
 • Svinje i tovna junad:
  Preporučeno do 5% u ishrani

Upotreba u tehnologiji:

 • do 3% u hrani.
 • 2% u vodi za piće za zaštitu od smrzavanja

Stabilnost pri skladištenju:

Skladištiti u kanisterima na svežem i suvom.

Odvojeno od aktivnih sastojaka koji oksidiraju.

Zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti i toplote.

LiquiVit ® 20

Tečni koncentrovani multivitamin

Primena :

Ako životinje imaju problem sa stresom, bolešcu, posle vakcinacije ili lečenja i tokom promene u ishrani, koristiti LiquiVit, jer se preporučuje za očuvanje visoke produktivnosti.

Sastav:

 • Vitamin A
 • Vitamin D3
 • Vitamin E
 • Vitamin K3
 • Vitamin B1
 • Vitamin B2
 • Vitamin B6
 • Vitamin B12
 • Folna kiselina
 • Nikotinamid
 • Kalcium-Pantotenat
 • Vitamin C
 • Natrium hidro karbonat
 • Antioksidanti, emulgatori, voda

Kada se koristi LiquiVit :

Upotreba LiquiVit 20 se preporučuje za održavanje visoke produktivnosti. Pored toga treba ga dati kao esencijalni vitaminski dodatak, kroz pijaću vodu, u vreme stresa ili bolesti, posle vakcinacija ili lečenja, kao i kod promena u recepturi obroka.

Upotreba:

 • 1.000 jednodnevnih pilića – 100 ml
 • 1.000 pilica – 150 ml
 • 1.000 nosilja – 250 ml
 • 1.000 brojlera – 250 ml
 • 1.000 curaka – 250 ml
 • 10 prasadi – 20 ml
 • 1 tovna svinja – 10 ml
 • 1 tele – 10 ml
 • ili 1L na 1.000 litara pijaće vode
LiquiVit ® Strong

Namenjen da vaše životinje dovede do visokih performansi.

 • Povećava plodnost
 • Podrška imunom sistemu
 • Podrška tokom perioda povećanih zahteva

Način delovanja

LiquiVit® Strong sadrži esencijalne vitamine A, D3, i E u visoko kvalitetnoj emulgovanoj formi. Vitamin A štiti i regenriše kožu, podstiče plodnost poboljšanjem ovulacije i aktivira polne hormone. Vitamin D3 pomaže u regulisanju metabolizma kalcijuma i fosfora, što dovodi do pozitivnih efekata kao što su optimizovana struktura kostiju. Vitamin E ima antioksidativno dejstvo i pomaže da se izbegne mišićna degeneracija. Osim toga poznato je da vitamini sadržani u LiquiVit® Strongu povećavaju otpornost od zaraznih bolesti, i na taj način podržavaju imuni sistem.

Preporučuje se za održavanje visokih proizvodnih rezultata životinja.

Doziranje

 • 65ml na 1000l vode za piće
Fertility Pack ® Cattle

Dodatak hrani za poboljšanje plodnosti goveda

Primena:

Snabdevanje mikroelementima kao što su mangan, cink, bakar i selen ima direktan uticaj na reproduktivne sposobnosti gajenih životinja. Nedostatak ili niska bioiskoristivost ovih mikroelemenata, može prouzrokovati problem sa fertilitetom kao što je tihi estrus, povećanje procenta ponovnog vraćanja estrusa ili prolongiranje intervala između telenja.

Naročito u vreme najviše produktivnosti (npr. prvih 100 dana laktacije), mlečne krave imaju povećanu potrebu za hranljivim materijama, kao i za mikroelementima. Metabolički poremecaji mogu smanjiti mogucnost začeća i/ili bioiskoristivost mikroelemenata. Konstantno povećanje produkcije mleka, takođe povećava potrebe za mikroelementima.

U cilju pokrivanja povećanja potreba za vreme laktacije i graviditeta, neophodno je korišćenje visoko biodostupnih mikroelemenata, kao dopunu klasičnim dodacima.

Fertility Pack® je potvrđena kombinacija mikroelemenata, podesna za fertilnost, u organski vezanoj formi. To garantuje bolju resorpciju i visoku biodostupnost.

Sastav:

 • Mangan iz EcoTrace® helata
 • Cink iz EcoTrace® helata
 • Bakar iz EcoTrace® helata
 • Selen iz BioKey® VM

Doza:

50 g za mlečne krave u prvih 100 dana laktacije

Prolyt Pack ®

Dopunska smeša za stabilizaciju gastrointestinalnog trakta, kombinovana sa elektrolitima i osmolitima

Primena:

Kod teladi tokom proliva

Prolyt Pack je spravljen da poboljša iskoristivost hranljivih materija za vreme stresa i malapsorpcije. Mikroorganizmi koji stvaraju enzime (BioPlus 2B) kontrolišu crevnu floru i povećavaju svarljivost hranljivih materija. Osmolitik Betain podržava jonsku pumpu i smanjuje rizik od dehidratacije.

Sastav:

 • mešavina Bacillus-a licheniformis-a (DSM 5749) i Bacillus-a subtilis-a (DSM 5750) u onosu 1:1
 • Betain
 • Vitamin A
 • Vitamin E
 • Mangan iz BioKey® helata
 • Cink iz BioKey® helata
 • Bakar iz BioKey® helata
 • Selen
 • Kobalt

Doza:

 • 20 g po teletu/dnevno
 • Prolyt Pack bi trebalo davati 10 dana za vreme trajanja proliva.
Stress Pack ®

VODOTOPIVI DODATAK HRANI RADI SMANJENJA STRESA KOD SVIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA

Applikacija:

stres prouzrokuje ozbiljne finansijske gubitke u stočarskoj proizvodnji tako što smanjuje proizvodne rezultate i povećava morbiditet i mortalitet.
Stress Pack je razvijen radi pokrivanja uticaja sindroma stresa tako što će se uptrebiti različiti načini postupanja i poboljšanje stanja stresiranih životinja.
Stress Pack pojačava imunitet, podržava kapacitet vezivanja vode u crevima i ima uticaj na neuromuskularni prenos impulsa i nervozu tokom stresnih situacija.

Živina:

 • Lošiji klimatski uslovi-temperaturni stres
 • Premeštaj, pražnjenje objekta
 • Stres usled vakcinacije i transporta
 • Promena hrane

Svinje:

 • Lošiji klimatski uslovi-temperaturni stres
 • Premeštaj, pražnjenje objekta
 • Griženje repova i kanibalizam
 • Transport i promena hrane

Koristiti Stress Pack dva dana pre klanja radi smanjenja ekscitacije životinja
tokom tovarenja, transporta i istovarivanja u klanici, što ima za posledicu
poboljšanje kvaliteta polutki.

Aditivi:

 • Vitamin C
 • L-Tryptophane
 • Betafin
 • Magnezijum iz Magnezijum sulfata (BioKey®)

Doziranje:

 • 1 – 1.5 kg / 1000 l vode
 • period aplikacije: 5 – 10 dana

Kontaktirajte nas ovde: